Een nieuw bestemmingsplan voor de Geesten

Een nieuw bestemmingsplan voor de Geesten

Exact een jaar geleden hebben we als gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om een traject in te gaan naar het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Wilheminapark en Geesten. Hierbij hebben we als raad nadrukkelijk gevraagd om eerst een integrale gebiedsvisie en daarna een concept bestemmingsplan. Kernpunten hierin waren om het groen te versterken, het historisch karakter te beschermen en rust in het gebied te waarborgen, vooral ook met het oog op de maatschappelijke functies en de expertise centra rondom de psychiatrische zorg die daar historisch gevestigd is.

Het college van B&W is hier mee aan de slag gegaan en heeft met de betrokken partijen, grondeigenaren, toezichthouders e nook inwoners op een aantal momenten overlegd en teruggekoppeld om uiteindelijk op 28 mei 2020 een gebiedsvisie in de raad te bespreken. Deze is daar met instemming van Progressief Oegstgeest, VVD, CDA en D66 aangenomen. Hierbij zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst, vooral rondom de besluitvorming van de toekomst van het kasteel Endegeest. De eigenaar heeft in overleg met het college gevraagd of het als laatste mogenlijkheid te overwegen valt of er een functie wonen toegestaan kan worden. Het college heeft in de gesprekken met de eigenaar, de Oudendalgroep, aangegeven dit in overweging te willen nemen en zoals gewoonlijk in Nederland in de overgrote meerderheid van de gevallen dit als collegebevoegdheid op te willen nemen. In de raad van 28 mei heeft, middels een amendement, de gemeenteraad per meerderheid besloten dat ze toch wenst dat deze bevoegdheid, dus over eventueel wonen, bij de raad moet liggen.

In de vervolg gesprekken tussen het college en Oudendal bleek dat dit een groot struikelblok zou zijn voor de benodigde overeenkomsten om tot een concept bestemmingsplan te komen. En daarmee zouden alle plannen weer op losse schroeven komen te staan. De verplaatsing van de Leo Kannerschool als ook het versterken van het groen in het gebied.

Boze tongen beweren in de vergaderingen en op sociale media dat er van alles niet klopt en dat er door het college van B&W alleen maar voldaan is aan de wensen van de Oudendal groep en de gemeente Leiden. En dat het process niet klopt etc. Wij zijn van mening dat dit verre van het geval is en dat we als raad zelf gevraagd hebben om deze stappen in het process. Dat het dan aan het eind allemaal erg snel lijkt te gaan is waarschijnlijk niet meer dan begrijpelijk, zeker omdat een jaar onderhandeltijd voor zo’n complex process gewoon niet veel is.

Als Progressief Oegstgeest hebben we in dit hele process continue afwegingen moeten maken wat we belangrijk vinden in dit mooie gebied van Oegstgeest en het toekomstige gebruik. Alle panden zijn nu immers via een soort anti-kraak in gebruik hetgeen het gebied weinig goed doet.

We vinden het belangrijk dat de panden, bestaand en nieuw, een maatschappelijke bestemming blijven houden. Dat past beter bij het gebied, voor de rust, voor de openbare toegangkelijkheid als ook voor het historisch karakter. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat de Oudendal groep deze panden aangekocht heeft om ze ook economisch haalbaar uit te baten en dat we er als Oegstgeester gemeenschap baat bij hebben dat het gebied goed onderhouden is en blijft.

Zelfs al zou de Oudendal groep er een woonfunctie voor aan willen vragen dan kan dat niet zomaar 1,2,3. Er zijn, zoals ook in de gebiedsvise en het bestemmingsplan staat process afspraken gemaakt dat dan onomstotelijk en toetsbaar aangetoond moet worden dat binnen de huidige bestemmingsomschrijving er geen goed gebruik van gemaakt kan worden.

We hebben begrip voor deze clausules om in het uiterste geval een functie wonen in overweging te kunnen nemen maar hebben er alle vertrouwen in dat er voor het kasteel, als ook de bijgebouwen, een goede maatschappelijke functie gevonden kan worden.

Daarbij is en blijft het aan ons als raad om het bestemmingsplan aan te nemen waar alle processen en condities in beschreven staan voor het juiste gebruik van de bestaande en nieuwe gebouwen.

Helaas moeten we daarbij wel deels terugkomen op een door de raad genomen besluit tot wijzigingsbevoegdheid. Dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Maar wij zijn van mening dat de prijs die we anders moesten betalen voor het niet doorgaan van het ontwerp bestemmingsplan zoals het nu ter inzage ligt een te hoge en niet wenselijke prijs zou zijn.

We zijn tevreden dat na een heel zwaar jaar van plannen maken, onderhandelen en plannen aanpassen we eindelijk weer vooruit kunnen kijken en hopelijk snel als Oegstgeester gemeente weer volop van dit verder verfraaide gebied te kunnen genieten.