Progressief Oegstgeest

Over

Progressief Oegstgeest (PrO) is opgericht op 30 november 1993 door de lokale afdelingen van Partij van de Arbeid en GroenLinks met als doel gestalte te geven van een gezamenlijke progressieve politiek binnen de gemeente Oegstgeest. De belangrijkste reden was natuurlijk dat je als één (wat grotere) partij natuurlijk meer kans hebt om je ideeën en wensen te realiseren dan als twee kleinere partijen.

Progressief Oegstgeest (PrO) is een vereniging met leden

Vereniging Progressief Oegstgeest (PrO) is een zelfstandige vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40448228. Aan de vereniging ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag, waarin is afgesproken dat PvdA en GroenLinks zich als afzonderlijke partijen onthouden van activiteiten op het vlak van de gemeentepolitiek in Oegstgeest. Al deze activiteiten laten PvdA, GroenLinks in handen van PrO. Voorts bestaat de statutaire verplichting dat zowel GroenLinks en PvdA één bestuurslid in het bestuur van PrO hebben. De lokale afdelingen van PvdA, en GroenLinks ondersteunen, in doen en laten, waar nodig en mogelijk het werk van PrO.

Historie

De vereniging Progressief Oegstgeest  is opgericht op 23 juni 1993 door de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA, met als doel gestalte te geven aan een gezamenlijke progressieve politiek binnen de gemeente Oegstgeest. De belangrijkste reden was natuurlijk dat je als één (wat grotere) partij meer kans hebt om je ideeën en wensen te realiseren dan als twee kleinere partijen. D66 was in 1993 nog niet bij PrO betrokken, maar wel als zelfstandige partij in de raad van Oegstgeest vertegenwoordigd. Omdat de partijprogramma’s op lokaal niveau dicht bij elkaar lagen, en in de politieke praktijk de standpunten van PrO en D66 doorgaans op één lijn lagen, zocht D66 eind 2000 toenadering bij PrO. Een en ander leidde ertoe dat in mei 2001 ook D66 toetrad tot PrO en de fracties van PrO en D66 in de gemeenteraad werden samengevoegd. Per 1 juli 2013 is D66 uit het samenwerkingsverband gestapt, inhoudelijke redenen speelden hierbij geen rol, zo stelde de voorzitter van D66.

Leden

PrO is een plaatselijke progressieve partij en de ‘bloedgroep’ doet er niet zoveel toe. Dat blijkt ook uit de samenstelling van bestuur, fractie en kandidatenlijst: wij vinden kwaliteit en belangstelling van de mensen belangrijker dan de partij waar de mensen vandaan komen.

Bestuur en fractie

Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. Fractie en steunfractie Progressief Oegstgeest bezet in de periode 2018-2022 vier van de negentien raadszetels in de gemeenteraad van Oegstgeest.
Het politieke optreden van de fractie wordt mede ondersteund en voorbereid door plaatsvervangende commissie leden (meestal de lijstopvolgers van de kandidatenlijst, de mensen die het hoogst op de lijst staan maar (net) niet gekozen zijn) en actieve leden die belangstelling hebben voor onderwerpen die in de gemeenteraad spelen. De vergaderingen van de fractie zijn openbaar. Bij toerbeurt woont steeds één van de bestuursleden een deel van de vergaderingen van de fractie bij. Op deze wijze houden bestuur en fractie ‘feeling’ met elkaar en dat bevordert een goede interne communicatie.

Bezoldiging

Bestuursleden van PrO krijgen geen geldelijke beloning voor hun inzet. Raadsleden krijgen een vergoeding voor hun raadswerk op basis van de daarvoor geldende landelijke bezoldiogingsregelingen voor Gemeenteraadsleden. Zij betalen aan de vereniging “Progressief Oegstgeest’ een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde “afdracht”. In de huidige raadsperiode betreft dit een bedrag van 80 euro per kwartaal.

Ledenvergaderingen

Gemiddeld drie keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. In ieder geval doet het bestuur éénmaal per jaar tijdens een ledenvergadering verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, legt zij verantwoording af over de financiën en stelt zij de jaarlijkse begroting voor. Ook legt de gemeenteraadsfractie dan verantwoording af van het politiek handelen in de gemeenteraad.

Themabijeenkomsten

Binnen Progressief Oegstgeest is er veel ruimte om activiteiten te organiseren. Bestuur en fractie organiseren samen met actieve leden themabijeenkomsten voor onze leden en andere belangstellenden. Ook wordt regelmatig een politiek café georganiseerd al dan niet samen met de andere partijen die actief zijn in de Oegstgeester politiek. Het doel van deze bijeenkomsten is om belangrijke politieke onderwerpen die binnen Oegstgeest spelen inhoudelijk en politiek te verdiepen. Daarbij nodigen wij bijvoorbeeld deskundigen uit van binnen en buiten onze eigen gelederen, politici van de andere Oegstgeester partijen of allebei. Altijd nodigen wij individuen en groepen uit de Oegstgeester gemeenschap uit die belang hebben bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Zo organiseerde PrO de afgelopen jaren onder andere bijeenkomsten over Rijnstad, Veilig Verkeer, Ouderen, Woningbouw en het Woningbouwbeleid in Oegstgeest en de regio en een fietstocht naar het Rijnfront met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en verdiepende discussie over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied.

De discussies brengen ons ook in contact met direct betrokkenen en de resultaten van deze discussies gebruiken wij als input voor onze standpunten en het te voeren beleid.