Serieus aan de slag met participatie

Serieus aan de slag met participatie

Oegstgeest is sinds een aantal jaar aan het experimenteren met het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van beleid. Het eerste grote traject vond plaats rondom de herinrichting van de Klinkenbergerplas.

Omdat het tot nu toe ontbreekt aan een duidelijk plan voor dergelijke trajecten, heeft PrO hierop ingezet tijdens de coalitieonderhandelingen. We gaven het college de opdracht om hierover een beleidsplan op te stellen op basis van input van inwoners.

Tijdens de Commissie Burger op 3 juni 2020 werd ons verzoek ingewilligd met de bespreking van de opgestelde ‘Leidraad participatie’. Naast het verbeteren van de aanpak van participatietrajecten wordt daarin ook het ‘loket burgerinitiatieven’ aangekondigd. Dit loket zal voor inwoners met een initiatief de plek worden waar zij terecht kunnen voor ondersteuning en informatie. Ook dit loket was een van de afspraken uit het coalitieakkoord.

Wij zijn blij met de voortgang op dit belangrijke dossier, maar benadrukten tijdens de Commissie ook een aandachtspunt. PrO wil dat participatie zo breed mogelijk wordt opgezet. We willen niet alleen de ‘usual suspects’ zien. Het college moet zich actief inzetten om kwetsbare groepen te betrekken bij het vaststellen van beleid.

Het garanderen van inclusieve participatie wordt in de toekomst steeds belangrijker. Op dit moment maken gemeenten zich langzaam op voor de invoering van de Omgevingswet. Bij deze wet wordt het uitgangspunt dat initiatiefnemers van projecten hun eigen participatie regelen. Het is noodzakelijk dat de gemeente hier goede kaders voor opstelt. Wat dat betreft zullen wij als fractie een vinger aan de pols houden van het gemeentebestuur.

De Leidraad burgerparticipatie zal in stemming worden gebracht tijdens de raadsvergadering van 25 juni.