Nieuws over de coalitie

Nieuws over de coalitie

De onderhandelingen tussen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest om te komen tot een coalitieakkoord verlopen voorspoedig. De afgelopen weken is met name gesproken over de thema’s Ruimte (wonen, duurzaamheid, economie, afval, mobiliteit), Sociaal (sociaal domein, vluchtelingen, cultuur) en Bestuur (regio/zelfstandigheid, ambtelijke organisatie, financiën). 

Het is de bedoeling om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten en daarnaast conform het advies van verkenner Siebe Riedstra, heldere afspraken te maken op het gebied van zelfstandigheid, wonen en financiën. De komende weken zullen de partijen nog verder spreken over enkele onderwerpen waaronder de portefeuilleverdeling van de wethouders maar ook over nadere keuzes met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Oegstgeest. De gemeente staat de komende jaren voor grote financiële uitdagingen zoals het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsprogramma voor straten en bruggen. 

Partijen verwachten binnen een tweetal weken een conceptakkoord gereed te hebben.

De drie onderhandelende partijen willen zich de komende collegeperiode open en transparant opstellen. Daarom zal – zodra het conceptakkoord is bereikt – dit worden voorgelegd aan inwoners en maatschappelijke organisaties om hun visie hierop te horen. Ook de andere partijen in de gemeenteraad zullen tijdens een bijeenkomst van de Raad hun mening kunnen geven over het conceptakkoord.  Goede ideeën om de beschreven doelen op een nog betere manier te bereiken zullen worden meegenomen in het definitieve akkoord. 

De drie partijen hopen dat een nieuw college medio juni zal kunnen aantreden.