Het PrOgramma staat vast!

Het PrOgramma staat vast!

Op de goed bezochte ALV van 15 november hebben de leden van Progressief Oegstgeest het programma voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De vergadering bleek tamelijk eensgezind over de tal van amendementen die tevoren waren ingediend. De meeste amendementen waren nuttige aanvullingen en konden al rekenen op een positief advies van de programmacommissie. PrO kiest overduidelijk voor een sociaal, duurzaam en open beleid. Zij staat voor een open gemeente met een transparant bestuur, waarbij burgers zoveel mogelijk worden betrokken.

We slaan met 7 kernpunten voor 2018 – 2022 een duidelijk toekomstgerichte weg in.

  • ZORG voor kwetsbaren. Dat betekent versterking van sociale voorzieningen, ondersteuning van mantelzorg en ruimhartig minimabeleid voor mensen beneden 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • DUURZAAMHEID. Dat betekent transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en biodiversiteit, een circulaire economie (VANG: van afval naar grondstof) en goed waterbeheer.
  • WIJK EN WONEN. Dat betekent een proactieve woonvisie met voorrang voor starters, sociale en levensloopbestendige woningbouw, en veiligheid in wijken.
  • VERKEER. Dat betekent een vervoerplan waarbij openbaar vervoer en de veiligheid voor voetgangers en fietsers voorop staan en de parkeerdruk, vooral rondom scholen, wordt aangepakt.
  • SAMENLEVEN. Dat betekent behoud van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor een goed functionerende gemeenschap.
  • FINANCIËN. Dat betekent versterken van de financiële positie door terugdringen van de schuld en zoeken van extra inkomsten door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijvigheid.
  • REGIO. Dat betekent samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle.

Wanneer in de ALV van december de kandidatenlijst ook vastgesteld is, kunnen we met recht vol vertrouwen en optimisme de verkiezingstijd tegemoet.

Downloads: Persbericht PrOgrammaVerkiezingsprogramma