Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen 2018

Tekst uitgesproken door Melanie van Driel bij de algemene beschouwingen van 2018

INTRODUCTIE

Progressief Oegstgeest ging de verkiezingen in met drie belangrijke thema’s: sociaal, duurzaam en open. Wij hebben ons tijdens de onderhandelingen ingezet deze thema’s binnen en buiten het gemeentehuis op de kaart te zetten.

Ondanks de lastige financiële situatie waar Oegstgeest in zit en grote kosten op het gebied o.a. WMO en Jeugdzorg zijn wij blij dat deze begroting inzet op het sociale, duurzame en regionale klimaat van Oegstgeest.

KERN

We hopen de komende vier jaar binnen de gemeente voort te bouwen op dat klimaat. En uiteraard bedoelen we dan niet enkel klimaat in enge zin, maar in brede zin.

SOCIAAL
Allereerst zijn we blij dat we met deze begroting inzetten op het sociale klimaat van Oegstgeest. Een Oegstgeest waar iedere inwoner, rijk of arm, oud of jong, nieuw of net gevestigd, zich thuis kan voelen.

Op sociaal gebied wordt het participatie budget uitgebreid naar volwassenen. Dit betekent dat ook volwassenen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in staat worden gesteld om zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld een sportclub of cultuur activiteit.

Ook zetten we in op schuldhulpverlening, zodat Oegstgeestenaren die het moeilijk hebben niet door de Gemeente verder de schulden in worden gebracht.

Binnen de jeugdzorg zetten we in op preventie door een preventie akkoord te ontwikkelen, en een sociaal makelaar in het leven te roepen voor coördinatie.

Daarnaast zetten we expliciet in op een van de meest prangende sociale probleem in Oegstgeest, namelijk eenzaamheid.

De Volksuniversiteit K&O heeft een bijdrage gekregen om zich binnen de gemeente te kunnen blijven inzetten voor hun doelstellingen.

DUURZAAM
Daarnaast zijn we blij dat deze begroting inzet op de meest letterlijke zin van het woord klimaat in onze gemeente.

Op duurzaamheidsgebied komt systematisch budget beschikbaar voor klimaatadaptatie, de energietransitie en reductie van de afvalberg.

Er is geld beschikbaar voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed,  de gemeente doet een klimaatstrestest, faciliteert bewustwording, wijkambassadeurs,  verduurzaming van onze energievoorraad en talloze andere duurzaamheidsambities.

Ook vergroenen we de gemeente door het aanplanten van honderden nieuwe bomen.

OPEN

Dan ons derde speerpunt: openheid. We zijn blij dat we met deze begroting in kunnen zetten op een goed regionaal klimaat, in de samenwerking met andere gemeenten in talloze gemeenschappelijke regelingen en informele samenwerkingen. Oegstgeest zal een van de aanjagers van regionale samenwerking blijven. Dit doen we door ons constructief op te stellen richting de gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden, maar ook door te kijken welke zaken efficiënter kunnen door ze binnen een samenwerking te regelen. Desalniettemin blijft het subsidiariteitsbeginsel uiteraard een belangrijke toetssteen voor regionale samenwerking: dat wat lokaal kan en zorgt voor een goede dienstverlening richting onze inwoners regelen we lokaal. We zijn ook niet bang om huidige samenwerkingsverbanden kritisch te evalueren als dit een voordeel kan hebben voor de inwoners van Oegstgeest, maar we beseffen dat onze keuzes ook invloed hebben op gemeenten om ons heen.

HANDREIKING OPPOSITIE

Tenslotte: ook het klimaat in de raad gaat ons ter harte.

Vooruitlopend op de eerste begrotingsbijeenkomst werd anderhalve week geleden de begrotingskrant gepubliceerd in de Oegstgeester Courant. Wij zijn blij dat de constructieve oppositie zich daarin heeft laten zien en wij zijn blij dat bijna alle fracties zo positief waren over de manier waarop het collegeakkoord “Groen, sterk en betrokken” is doorvertaald in de begroting die we vandaag bespreken. HvO vindt het geheel in lijn met hun eigen programma, D’66 wijst terecht nog op de financiële opgaven waar we voor staan. Deze zorgen deelt zij met PrO. Dit is fijn, want alleen raadsbreed en in goed onderling overleg kunnen we werkelijk aan de slag met de belangrijke opgaven voor Oegstgeest.

AMENDEMENT EN MOTIES

Alhoewel we erg tevreden zijn met de begroting, hebben we als fractie toch nog een amendement en een aantal moties. Ik zal deze bij deze indienen en ook even kort toelichten.

Allereerst het amendement: collegewerkprogramma opnemen in de P&C cyclus. Wij hebben in de begroting kunnen lezen dat het college, alhoewel dit gebruikelijk was, geen voortgang van de uitwerking van het collegewerkprogramma wil meenemen in de P&C cyclus. Nu zouden we maar twee keer geïnformeerd worden over de voortgang.

Dit lijkt ons vanwege onze ambitie een transparante bedrijfsvoering na te streven een onwenselijke gang van zaken. Ook vanuit het oogpunt van het dualistisch stelsel is het belangrijk dat wij als raad goed geïnformeerd blijven, en rapportage over de voortgang van de uitvoering van het collegewerkprogramma is nu precies zo iets dat de raad daarbij kan helpen. Wij stellen dan ook voor om deze check in het systeem te houden.

Motie 1: Steenbreek

Motie 2: Oplaadpalen 2.0

Motie 3: Experimenteer ruimte duurzame energie

Motie 4: Verkeerd verkeer Dorpsstraat

Motie 5: Verkenning Informatiepunt Statushouders

Motie 6: Kappen kost wat

CONCLUDING REMARKS

Al met al zien wij in deze begroting een ambitieus voorstel om het klimaat in Oegstgeest op meerdere manieren te verbeteren. Enkele voorbeelden zij hierboven genoemd: ons kostbare groen en leefklimaat,  eenzamen, jongeren met zorgvraag,  inwoners die problematische schulden en die mensen die zelf geen geld hebben om volwaardig deel te nemen aan het publieke leven.

Wij zetten ons graag met de hele raad in voor deze en vele andere zaken, en kijken uit naar de uitvoering!