We hebben een coalitieakkoord!

We hebben een coalitieakkoord!

Beste leden,

Tijdens de verkiezingsperiode hebben we als Progressief Oegstgeest aangegeven dat we graag verantwoordelijkheid willen nemen. De aanvankelijke verschillen tussen VVD, CDA en PrO hebben we weten te overbruggen.De komende vier jaar gaan we op pad met het akkoord genaamd ‘Groen, sterk en betrokken‘.

Met deze coalitie zien we de mogelijkheid om een akkoord neer te leggen waar PrO herkenbaar in naar voren komt. Wij hebben accenten kunnen leggen op de thema’s sociaal, duurzaam, en open, waar we de verkiezingen mee in zijn gegaan. Dat was geen makkelijke opgave, gezien de financiële situatie van de gemeente, waar het lastig is om met tegenvallers als het wegvallen van de precariobelasting, tekorten op jeugdzorg en een grote opgave op onderwijshuisvesting een sluitende meerjarenbegroting neer te leggen mét een ambitieus beleid.

De vier beleidslijnen in het akkoord, ‘degelijke financiën’, ‘inzetten op duurzaamheid’, ‘investeren in de samenleving’ en ‘Oegstgeest in de regio’, geeft een goed beeld van de focus van dit akkoord, en biedt voor ons handvatten om de komende jaren de uitdagingen die voor liggen aan te gaan. Uiteraard raden we iedereen aan om het gepresenteerde akkoord in het geheel te lezen, maar dit lijkt ons een mooi moment om een aantal puntjes waar we trots op zijn te benadrukken.

Allereerst zijn we trots op de open bestuursstijl die deze coalitie voorstaat. We blijven investeren in duidelijke, transparante en duidelijke communicatie met de mensen om wie het gaat, onze inwoners.

Nog trotser zijn wij op de ambities op duurzaamheid. We pakken de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie met beide handen aan:

  • Op het gebied van de energietransitie zetten we eindelijk in op wijkambassadeurs, een warmtevisie, klimaatstresstest, een wijkgerichte aanpak, en is ruimte voor locale initiatieven, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar warmtewinning in de Klinkenbergerplas. We ondersteunen de beweging naar nieuwbouw zonder aansluiting op gas, en we zetten in op de verduurzaming van zowel gemeentelijk vastgoed als particuliere woningen. Dat laatste door het verwezenlijken van een revolverendduurzaamheidsfonds waarmee onze inwoners de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak te leggen, of te investeren in een of warmtepomp.
  • Oegstgeest wordt een fairtrade gemeente, en er wordt ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
  • Op afvalbeleid hebben we een manier gevonden om ruimte te bieden voor mensen die ambitieus zijn op het gebied van afvalscheiding, maar blijft er ook de mogelijkheid voor mensen om hun afval aan huis te laten ophalen. In alle gevallen geldt; de vervuiler betaalt, en mensen die bijdragen aan de circulaire economie merken het voordeel in hun portemonnee. Er komen ondergrondse containers bij hoogbouw, en het wordt mogelijk om afstand te doen van de grijze bak en tegen een reductie van de afvalstoffen heffing het afval naar de gemeentewerf te brengen.
  • Op het gebied van groen hebben we het huidige beheerniveau weten te handhaven, en wordt het lastiger om beeldbepalende bomen te kappen. Ook zetten we in op het planten van 250 extra bomen.

Tot slot zijn we trots op de sociale kant van het akkoord, waarmee we gaan investeren in onze (kwetsbare)  inwoners:

  • Op het gebied van cultuur is onder andere ruimte voor de transformatie van het Dorpscentrum en de Bibliotheek
  • In het sociaal domein worden naast kinderen nu ook volwassenen die tot 120 procent van de bijstandsnorm verdienen in staat gesteld om deel te nemen aan de samenleving door middel van tegemoetkomingen voor sport en cultuur
  • We zetten in op preventie, en gaan daarmee aan de slag met de problemen die spelen op het gebied van Jeugdhulp
  • Met het aankomende preventieakkoord gaan we aan de slag om eenzaamheid terug te dringen

Al met al denken wij dat Oegstgeest hierdoor over vier jaar een Groener, sterker en betrokkener gemeenschap zal zijn, die tot slot een goede voorloper in de Leidse regio zal zijn.

Graag gaan we op een later moment met u in gesprek over het akkoord, en we kijken er naar uit om met onze nieuwe wethouder, Huri Sahin, het bovenstaande te gaan verwezenlijken.

We gaan ervoor!

 

U kunt het coalitieakkoord hier downloaden als pdf.