Verbeterde toegang en focus op preventie voor de jeugd in Oegstgeest

Verbeterde toegang en focus op preventie voor de jeugd in Oegstgeest

In Oegstgeest wordt de ondersteuning aan jongeren en hun ouders verbeterd. Een belangrijk onderdeel van die verbeterslag is het anders inrichten van ‘de toegang’ tot jeugdhulp, met als doel: ondersteuning die beter aansluit bij de hulpvraag. Op 23 januari werd in de gemeenteraad besproken hoe die toegang eruit moet zien, en aan welke eisen het moet voldoen.

Als je als jongere of ouder hulp nodig hebt, dan moet je allereerst weten waar je terecht kunt. Vervolgens wil je snel en goed geholpen worden. Dat is nog niet altijd het geval in Oegstgeest. Om te voorkomen dat onnodig doorverwezen wordt naar (dure) specialistische zorg of dat een probleem juist niet tijdig herkend wordt, is expertise nodig en goede samenwerking met de omgeving van de jongere. PrO vindt het daarom een goede keuze om te investeren in extra formatie en praktijkondersteuners jeugd (POH-GGZ Jeugd). Maar alleen met extra personeel ben je er nog niet. Ook moet er beter samengewerkt worden met mensen of organisaties die kunnen helpen om problemen te voorkomen. Daarom wordt er een relatie gelegd met het Oegstgeester preventie-akkoord dat onlangs tot stand kwam.

PrO heeft aandacht gevraagd voor een concretisering van het preventie-akkoord, zodat de partijen die ondertekend hebben, weten welke rol en verantwoordelijkheid zij hebben of gaan krijgen als het gaat om het laagdrempelig ondersteunen van jongeren of het signaleren van problemen. Het goed aansluiten bij de lokale situatie is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van de jeugdhulp. Verder is continuïteit van zorg een belangrijk aandachtspunt voor PrO. Bij het opnieuw inrichten van de toegang moet voorkomen worden dat jongeren die in een hulpverleningstraject zitten, dit moeten onderbreken om van professional te wisselen. Dat vinden wij een onwenselijke situatie. Met de opdracht die er nu ligt voor de inrichting van de toegang tot jeugdhulp kan de gemeente het inkooptraject hiervoor starten.

Een volgende stap is de doorontwikkeling van (specialistische) jeugdhulp. Ook hier wordt een nieuw plan voor opgesteld. PrO ziet erop toe dat steeds de kwaliteit van de jeugdhulp voorop staat bij het maken van keuzes en niet een reductie van de kosten. In de discussies in de gemeenteraad lijkt het terugdringen van doorverwijzingen naar specialistische zorg soms het doel te zijn, terwijl wat ons betreft passende ondersteuning en het voorkomen van problemen het uitgangspunt is.

Joan Veldhuizen