Op weg naar een nieuwe coalitie

Op weg naar een nieuwe coalitie

Vorige week gingen we van start met de eerste stap op weg naar een coalitie: de verkenning. We willen een nieuw, stabiel bestuur, dat aan de slag kan gaan met de grote uitdagingen in Oegstgeest. De fractie van Progressief Oegstgeest heeft topambtenaar Siebe Riedstra gevraagd om deze verkenning uit te voeren.

Hij adviseert om een college met PrO, D66 en Hart voor Oegstgeest te vormen. Alle drie de partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen. Daarnaast hebben deze partijen aangegeven dat ze goede aanknopingspunten voor inhoudelijke samenwerking in elkaars programma vinden. Tevens delen ze de ambitie om te komen tot een nieuwe bestuurscultuur.

Verkenner Riedstra adviseert een coalitieakkoord met een beperkt aantal inhoudelijke onderwerpen op te stellen. Bij deze onderwerpen adviseert hij heldere en scherpe afspraken te maken die bijdragen aan bestuurlijke en ambtelijke slagkracht en die in de uitwerking de ruimte voor inbreng van andere fracties en inwoners niet in de weg staan. Voor de overige inhoudelijke onderwerpen kan volstaan worden met afspraken op hoofdlijnen.

Daarnaast heeft hij de voorwaarden om raads-breed in vertrouwen te kunnen samenwerken en de ambities van de fracties om te bouwen aan vertrouwen onder inwoners in kaart gebracht. Siebe Riedstra adviseert te komen tot een raads-breed programma met afspraken over de gewenste manier van samenwerking en tevens zeer concrete afspraken te maken over de nieuwe bestuurscultuur. Dit raadsprogramma zou tegelijkertijd met het coalitieakkoord moeten worden afgerond. Hij heeft daarvoor voorstellen op het terrein van de werkwijze van de raad en college, participatie van bewoners, openheid en transparantie, communicatie en verbetering van dienstverlening door de gemeente, met alle fracties in kaart gebracht.

Als de fracties met de adviezen instemmen zullen de gesprekken tussen PrO, D66 en Hart voor Oegstgeest over het coalitieakkoord starten. Tegelijkertijd kunnen dan alle fracties starten met het opstellen van het raadsbrede programma met voorstellen over de wijze van samenwerken en de nieuwe bestuurscultuur.