Hofbrouckerpark

Hofbrouckerpark

Het laatste jaar is er in de gemeenteraad veel gesproken en gedebatteerd over de toekomst van het Hofbrouckerpark. Progressief Oegstgeest vindt dat de beslissing van de raad om het gebied ‘conserverend’ te bestemmen een gemiste kans is voor doorstroming op de woningmarkt, het realiseren van seniorenwoningen, en het beter inrichten van het groen in het gebied.

Met het Hofbrouckerpark zoals het de laatste tijd in discussies is langsgekomen gaat het over het gebied tussen de Hofbrouckerlaan, de Piet Heinlaan, de Hazenboslaan en de Laan van Alkemade. Naast het Hofbrouckerpark, gaat het in dit gebied dus ook over Hofwijck van Marente, waar permanente zorg wordt geboden aan senioren. Langs de Piet Heinlaan en de Hazenboslaan liggen hier ook nog een aantal woningen, ‘de witte huisjes’, die geen onderdeel zijn van het park. Deze huurhuizen zijn in 2014 door de gemeente verkocht.

In de woonvisie hebben we als Progressief Oegstgeest gezorgd voor een eerlijkere verdeling van de woningbouw over sociaal, betaalbaar en vrije bouw (25-25-50%). Daarnaast hebben we meer aandacht gevraagd voor doelgroepen, zoals senioren en dan vooral senioren met een intensieve zorgvraag, die niet meer volledig zelfstandig thuis kunnen wonen. Voor deze inwoners is er bijna geen plaats meer in Oegstgeest. En zeker niet voor hen met een wat kleinere beurs. Woonaanbod als in Het Witte Huis in het Wilhelminapark of Martha Flora aan de Duivenvoordestraat is alleen voor welgestelde ouderen.

Progressief Oegstgeest zag in het gebied ruimte om inwoners die nu in een sociale huurwoning of middeldure huur-/koopwoning wonen, door te laten stromen naar een aangepaste woning, waar ze de juiste zorg aan huis kunnen krijgen. Dit kwam terug in de plannen van projectontwikkelaar Sedos, alhoewel deze plannen qua bouwvolumes naar beneden bijgesteld zouden moeten worden.

Tijdens de raadsvergadering over deze plannen werd echter tot onze schrik besloten om gesprekken hierover niet verder te voeren. Er werd ook niet gekozen voor het plan dat voorlag. Wel werd besloten om te gaan werken richting een ‘conserverend bestemmingsplan’ waarin de huidige situatie vastgelegd wordt.

Dit besluit betreuren wij. Nadere gesprekken hadden tot een win-win situatie kunnen leiden, waarbij, in een aangepast volume, senioren in Oegstgeest een passende en toekomstbestendige woning hadden kunnen vinden, met positieve gevolgen voor de doorstroming. Deze ruimte in het woningbestand had vervolgens gebruikt kunnen worden voor starters, jonge gezinnen en andere groepen die momenteel steeds aan het kortste eind trekken.

Tijdens de behandeling in de raad werd de suggestie gewekt dat de bebouwing meer zou worden dan er nu staat. Dat klopt niet: door het schuiven met bebouwing en de geplande grondruil tussen de gemeente en Sedos, zou het aantal vierkante meters bebouwing minder worden en het aantal vierkante meters groen toenemen.

Nu er besloten is om over te gaan tot conserverend bestemmen, blijft de huidige situatie gehandhaafd. Dit neemt niet weg dat Sedos niets meer zou kunnen doen in het gebied. De huizen kunnen individueel verkocht worden waardoor ze van betaalbare huurwoningen naar koopwoningen gaan. Of de eigenaar kan ervoor kiezen de huizen te vervangen door dure nieuwbouw, met de ouderen in Oegstgeest met een kleine beurs als definitieve verliezers. Een gemiste kans.