Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020

De gemeente als steun in de rug van inwoners in moeilijke tijden.
Voor veel inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers was 2020 een moeilijk jaar. Onze inwoners hebben veel offers moeten maken, van het teruglopen van inkomen, tot het moeten missen van sport en cultuur en het beperken van de genodigden tijdens emotioneel beladen momenten, in het bijzonder wanneer afscheid moest worden genomen van geliefden.
Wij willen graag onze waardering uitspreken voor al die offers.

Voor het aankomende jaar is er veel onzekerheid;

 • We weten nog niet hoelang het virus onder ons zal blijven, en wanneer een vaccine beschikbaar wordt;
 • We weten niet hoeveel mensen in Oegstgeest gedwongen zullen worden om gebruik te maken van een uitkering of de bijstand om het hoofd boven water te kunnen houden;
 • We weten niet hoeveel nodig zal zijn om culturele organisaties, sportverenigingen en andere voorzieningen in ons dorp overeind te houden;
 • We weten niet wat voor impact de huidige situatie zal hebben op de jeugdzorg, ggz en andere faciliteiten gericht op de mentale gezondheid van onze inwoners;
 • En het is nog onduidelijk wat voor impact deze crisis heeft en zal hebben op de eenzaamheid in Oegstgeest

Het is logisch dat deze context het maken van een begroting lastig maakt. Wat voor Progressief Oegstgeest buiten kijf staat is dat de gemeentefinanciën ingezet moeten worden om te zorgen dat onze inwoners en culturele, maatschappelijke en commerciële organisaties deze crisis zo goed mogelijk kunnen doorstaan, en daarna een kans hebben om hun belangrijke werkzaamheden door te zetten. Kwetsbare inwoners moeten ongeacht de financiële ontwikkelingen kunnen rekenen op de zorg die ze nodig hebben. De gemeente moet voor inwoners geen extra bron van stress en verwarring vormen, maar een steun in de rug.

Niet bezuinigen, maar ondersteunen.
We zijn trots dat het komende jaar niet wordt bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, en dat het college de afgelopen tijd heeft laten zien niet bang te zijn om de handen ook met de beperkte middelen die we hebben door te pakken; 

 1. Waar mogelijk zijn betalingsregelingen getroffen om actoren te helpen deze periode te overbruggen;
 2. Huurkosten van sportverenigingen zijn kwijtgescholden; 
 3. Het geld van de tegemoetkoming voor ondernemers is daar gebracht waar het moest zijn;
 4. Culturele instellingen werden in staat gesteld om gebruik te maken van provinciale steunfondsen;
 5. Er is voorkomen dat in deze tijden mensen uit huis werden geplaatst; en 
 6. Campagnes die voor later gepland waren werden uitgevoerd om de financiële druk op de lokale media te verlagen. 

Wij zijn blij met de inspanning van de gemeente om inwoners mee te nemen tijdens de crisis. De burgemeester heeft zich ingespannen om de vragen van inwoners te beantwoorden door een vragenuurtje te organiseren op lokale nieuwszenders, we hebben als gemeenteraad een gesprek hebben gehad met inwonersorganisaties, schoolbestuurders en andere maatschappelijke actoren om te bespreken waar de gemeente van dienst kon zijn in deze tijden, en we hebben als raad gevraagd om een bredere discussie binnen de gemeente over de gevolgen van deze pandemie voor het welzijn van onze inwoners. Hier is wat ons betreft nog veel te winnen, en dit soort discussies moeten gevoerd blijven worden.
Voor al deze inspanningen willen wij het college, maar ook alle ambtenaren van de gemeente bedanken. Het was onverwacht extra werk terwijl het gemeenteapparaat al maanden niet normaal bijeen kan komen op het gemeentehuis. Dat deze zaken allemaal goed zijn gegaan is een complimentje waard. Wat ons betreft moet een speciaal complimentje naar onze agenten en boa’s, die de afgelopen tijd veel extra werk hebben gehad om te handhaven. Ook vragen we via een motie aandacht voor onze wijkverenigingen en mogelijkheden om deze te ondersteunen. Voor onze minima vragen we in een motie om belangrijke beschermingsmaterialen beschikbaar te stellen, waaronder mondkapjes.

‘Building back better’: hoe we beter uit de crisis komen dan we erin gingen.
Wij vinden het begrijpelijk dat de gemeente in deze crisistijden veel tijd en moeite steekt in het beheersen van de crisis. Maar we moeten in deze tijden als gemeente ook in het achterhoofd houden welke grote opgaven we nog steeds hebben richting onze inwoners wanneer we uit deze crisis komen. Voor ons is het zaak dat we, ook in Oegstgeest, gaan voldoen aan het adagium ‘Building back better’, oftewel; beter uit de crisis komen dan we erin gingen. Wat ons betreft betekent dat:

– We zo snel mogelijk de eerste schep de grond in moet gaan om sociale woningbouw te realiseren in Oegstgeest, en woningen voor starters en middeninkomens. Wij horen van MeerWonen zorgen over de snelheid waarmee het sociale segment wordt gerealiseerd, en wat ons betreft is het essentieel om de prestatieafspraken die we daar hebben gemaakt de volle aandacht te geven.
– Daarnaast moet zo snel mogelijk onze onderwijshuisvesting op orde. De bouw van de uitbreiding van het Dok gaat nu van start; Aan een plan voor de Gevers-Deutz-Terweeschool wordt de laatste hand gelegd; en er moet snel duidelijkheid komen over de Leo Kannerschool. Over dit laatste dienen we een motie in. Laten we de huisvestingszorgen weg nemen voor onze leraren, die hun handen vol hebben met verzorgen van onderwijs in de huidige omstandigheden. Wij danken hen voor hun inzet en betrokkenheid.
– Ook is het belangrijk om in de gaten te houden wat voor effect corona mogelijk heeft op de bereikbaarheid van ons dorp met het openbaar vervoer. We moeten voorkomen dat de tijdelijke daling in het aantal reizigers leidt tot het afstoten van routes in Oegstgeest omdat OV bedrijven het lastig hebben. Wij vragen hiervoor een inspanning van het college.
– Brede dekking van het OV is een onlosmakelijk onderdeel van adequaat duurzaamheidsbeleid.
We moeten zorgen dat Oegstgeest duurzamer uit de crisis komt. Dit betekent dat we niet kunnen wachten met duurzaamheidsinitiatieven tot we weer fysiek bijeen kunnen komen. De gemeente heeft veel succes gehad met het vinden van duurzaamheidscoaches in de wijken van Oegstgeest, iets waar wij enorm blij mee zijn. We moeten zorgen dat deze opgave de aandacht krijgt die het verdient, zelfs als dat betekent dat alle bijeenkomsten digitaal worden. Hier moet de gemeente zich inzetten om te zorgen dat dit soort digitale bijeenkomsten bekend worden en makkelijk toegankelijk zijn voor digitaal minder bemande inwoners.
– Een andere manier om Oegstgeest beter uit de crisis te halen dan het erin ging is om voortgang te maken met het verkrijgen van het Fairtrade keurmerk. Zeker nu we in veel productielanden verslechterende arbeidsomstandigheden observeren is het belangrijk om als dorp ons beste beentje voor te zetten.
– Tot slot is het zaak ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Inclusiviteit in de breedste zin vraagt blijvende aandacht waar het gaat om beleid voor onze inwoners, maar ook om de uitoefening van ons passief en actief kiesrecht. Voor ons is het essentieel dat wij als gemeente zorgen dat iedereen in de gelegenheid wordt gebracht om tijdens verkiezingen zijn of haar stem te laten horen. Daarom dienen we een motie in waarin we het college oproepen om onze stemlokalen toegankelijk en bruikbaar te maken voor mensen met fysieke beperkingen. Wat ons betreft moeten we ons daar als gemeente maximaal voor inspannen, ook als het lastig of duur is.
Veel van deze opgaven pakken we op in samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten. Oegstgeest kan dat niet alleen. De praktijk leert wel dat er jaarlijks meer geld naar deze gemeenschappelijke regelingen gaat dan er bij de gemeente binnenkomt met de inflatiecorrectie. Zeker gezien de precaire financiële situatie van Oegstgeest is dit onhoudbaar. We dienen dan ook een motie in om de kosten van onze gemeenschappelijke regelingen meer in lijn te brengen met die van de gemeentedoor te kijken naar de manier van indexeren. Met de uitvoering van deze motie komt er meer financiële balans tussen wat er binnen komt en wat er uitgegeven wordt. Dit is essentieel om op termijn een sluitende begroting te kunnen houden zonder te bezuinigen op voorzieningen.

Concluderend stelt Progressief Oegstgeest vast dat de gemeente een moeilijk jaar afsluit en een wat onzekere toekomst tegemoet gaat. De veerkracht van de gemeente en onze inwoners geeft ons echter vertrouwen dat we hier samen beter uit kunnen komen. Daar dragen wij als PrO graag aan bij.