ANBI

De Belastingdienst erkent Progressief Oegstgeest als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). U mag daarom giften aan Progressief Oegstgeest bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost.

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is PROGRESSIEF OEGSTGEEST.

KVK-nummer: 40448228

Bezoekadres: Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN Oegstgeest
Postadres: Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest
Telefoon: 084-8736107 (80 cent per minuut, telefonisch bericht)
E-mailadres: info@progressiefoegstgeest.nl

Website: www.progressiefoegstgeest.nl
RSIN danwel fiscaal nummer: 8026.67.132

Doelstelling
(zoals vermeld in de statuten):

De vereniging heeft ten doel het gestalte geven aan een gezamenlijke progressieve politiek binnen de gemeente Oegstgeest door de Partij van de Arbeid, afdeling Oegstgeest en GroenLinks, afdeling Oegstgeest. Zij tracht dit doel te bereiken door het vormen van een gezamenlijke fractie in de Raad van de gemeente Oegstgeest en zich bij de gemeenteraadsverkiezingen naar de kiezers te presenteren met een gezamenlijke lijst onder de naam Progressief Oegstgeest.

Hoofdlijnen beleidsplan voor 2015/2016

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Lees meer op de pagina Bestuur.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van PrO krijgen geen geldelijke beloning voor hun inzet. Raadsleden krijgen een vergoeding voor hun raadswerk op basis van de daarvoor geldende landelijke bezoldigingsregelingen voor Gemeenteraadsleden. Zij betalen aan de vereniging “Progressief Oegstgeest’ een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde “afdracht”. In de huidige raadsperiode betreft dit een bedrag van 80 euro per kwartaal.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten

Jaarverslag van 2018:

Beknopt jaarverslag bestuur 2018

Werkplan van 2020:

werkplan 2020 vastgesteld 20 november 2019

Financiële verantwoording
Jaarrekening en toelichting van 2018:

Jaarrekening PrO 2018
Toelichting op de balans en resultatenrekening 2018

Jaarrekening en toelichting van 2019:

Volgt begin 2020