Progressief Oegstgeest

Fractie

Melanie van Driel (Fractievoorzitter)

Mijn inspiratie
Oegstgeest verdient – naar mijn mening – een ambitieus bestuur en een ambitieuze gemeenteraad. Een gemeenteraad die zich inzet om de Oegstgeester gemeenschap prettig te laten wonen, werken en leven. Wat Oegstgeest voor mij kenmerkt is dat de inwoners enorm betrokken zijn, en de groene omgeving van grote waarde achtten. Oegstgeest als sociale en groene gemeente. Ik zet mij graag met en voor onze inwoners in om dit unieke karakter te versterken, en in de toekomst een groene, sociale en open gemeente te garanderen.

Mijn portefeuille
Als fractievoorzitter is het mijn taak de politieke lijn zoals vastgelegd in ons verkiezings- en ons coalitieakkoord te bewaken. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Ruimte en de Commissie Audit (financiën).
In algemene zin zijn mijn portefeuilles integriteit, leefomgeving, Ruimtelijke Plannen, Financiën, Grondexploitatie, (Maatschappelijk) vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting), Wonen, Volkshuisvesting en Algemene Zaken die raken aan samenwerking in de Leidse Regio.
Ik assisteer daarnaast waar nodig bij de portefeuilles Dorpsmarketing, Milieu en Duurzaamheid, Natuur – en Groenbeleid, Sport, Verkeer en Vervoer, Economie en Werkgelegenheid.

Mijn inzet en resultaten
Onze inzet voor de verkiezingen van 2018 was dat we als Progressief Oegstgeest verantwoordelijkheid wilden nemen. Na bijna twee maanden onderhandelen hebben we laten zien dat we, ook in financieel lastige tijden, een ambitieus akkoord neerzetten. Het coalitieakkoord ‘’Groen, Sterk en Betrokken’’ dat we samen met de VVD en het CDA hebben onderhandeld, bied een mooi uitgangspunt voor de komende vier jaar.
De inzet voor de komende vier jaar is uiteraard dat wij onze wethouder constructief zullen bijstaan om onze voornemens op het gebied van duurzaamheid en sociale zaken te verwezenlijken. Waar nodig zullen we echter ook een kritisch geluid laten horen, als dat ons kan helpen om onze doelen te bereiken. We blijven in gesprek met de oppositie, en proberen samen van Oegstgeest een sociaal, duurzame en open gemeente te maken.
Een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit mijn dossiers zijn i) de aankomende invoering van de Omgevingswet, ii) de gemeenteschuld van Oegstgeest inclusief de afronding van de lopende projecten zoals Nieuw-Rhijngeest, iii) de vaststelling van een nieuwe sportnota en bovenal iv) het vaststellen en tot uitvoering brengen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid ‘’de Toekomst is nu’’ in een uitvoeringsagenda.

Profiel
Sinds september 2017 woon ik in Oegstgeest, samen met mijn partner. In 2016 ben ik cum laude afgestudeerd als Politicoloog (Bestuur en Beleid en Internationale Betrekkingen) aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn werkzame leven geef ik les binnen de Bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden, Faculty of Governance and Global Affairs, Campus Den Haag. Naast mijn rol als fractievoorzitter bij PrO ben ik voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) in Amsterdam en Boek review editor van het wetenschappelijke tijdschrift Comparative Sociology van Koninklijke Brill Uitgevers. In het verleden was ik secretaris van het partijbestuur van GroenLinks in Alphen aan den Rijn, secretaris van het provinciebestuur van GroenLinks Zuid-Holland en kandidaat voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de statenverkiezingen. Ik houd van een goede discussie, en ben altijd bereid te luisteren naar mensen met goede ideeën. In mijn vrije tijd lees ik graag, kijk ik geschiedkundige documentaires en ga ik graag op zoek naar een mooi natuurgebied.

Contact: mail Melanie

Menno Welling (Raadslid)

Mijn naam is Menno Welling, woon met veel plezier op de grens van Oranje-Nassau en Oudenhof in Oegstgeest met mijn vrouw en twee kinderen. Na me eerst voor Progressief Oegstgeest ingezet te hebben voor de vluchtelingenopvang ben ik juni 2017 beëdigd als lid van de PrO steunfractie. Ik heb me zo de laatste driekwart jaar goed kunnen voorbereiden op het werk in de raad.

Al sinds mijn studies antropologie en archeologie in Leiden ben ik maatschappelijk betrokken. Ik sta positief in het leven maar ik kan mij kwaad maken over sociaal onrecht, in de wereld maar ook in mijn directe omgeving. Met lede ogen zie ik hoe mensen achtergesteld en zelfs uitgesloten worden in de Nederlandse samenleving, ook in Oegstgeest. Een gezonde samenleving vraagt ook daadwerkelijk om samen leven, niet om gescheiden werelden waarin ieder zich in zijn/haar eigen bubble beweegt. Ik wil mij inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst, geloof of sexualiteit, zich thuis voelt in Oegstgeest.

Daarnaast heb ik me de afgelopen maanden bezig gehouden met de duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Met raadslid Gerlof Kruidhof heb ik me hard gemaakt voor het zo snel mogelijk realiseren van de landelijke afvalreductiedoelen. Een concreet resultaat daarvan is dat we per 1 januari ook in Oegstgeest metaal en drankkartonnen bij het plastic kunnen inzamelen. Verder hebben we het laadpalenbeleid weer op de gemeentelijke agenda gezet. De benzine- en dieselauto gaan verdwijnen. Oegstgeest moet niet reactief naar proactief laadpalen gaan plaatsen.

Oegstgeest is nagenoeg uitgebouwd. Toch staan er de komende jaren nog twee grote bouwprojecten op stapel, Overgeest en Nieuw-Rijngeest Zuid. Ze kennen tot nu toe bestuurlijk een moeizame start. En dan zijn er nog twee lopende kleinere projecten: het oude ASC terrein en de woningen rond het Hofbrouckerpark. Beide projecten zijn terecht bron van onrust en zorg voor omwonenden. Wat ruimtelijke ordening betreft zijn mijn uitgangspunten altijd: maatschappelijk belang, behoorlijk bestuur en omgevingswaarde. Zo blijft Oegstgeest aangenamen wonen voor de hele Oegstgeester gemeenschap.

Contact: mail Menno

Nico Janssen (Raadslid)

Mijn naam is Nico Janssen, wonend in Rijnfront en Nieuw-Rhijngeest, en sinds twee jaar woonachtig in Oegstgeest. Met mijn gezin ben ik na 20 jaar werkzaam geweest te zijn in diverse ontwikkelingslanden hier komen wonen en werkzaam in Den Haag bij SNV – Netherlands Development Organisation. Ik ben in mijn vrije tijd ook coach van het voetbalelftal van mijn zoon bij vvUDO en zit ook in de ouderraad van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden, waar onze kinderen naar school gaan. Daarnaast houd ik erg veel van klussen, koken en een goed boek lezen.

Ik heb mij, als lid van GroenLinks, kandidaat gesteld voor PrO omdat ik graag betrokken wil zijn bij het samen denken aan hoe we de kwaliteit van samenleven in de Oegstgeest op de beste manier kunnen garanderen, nu en in de toekomst. Daarbij denk ik vooral aan een duurzaam Oegstgeest dat voorop loopt in de transitie naar verantwoord gebruik van energie maar ook een sociaal Oegstgeest dat zorgt voor de zwakkeren en ouderen die hulpbehoevend zijn.

Als ik verkozen zou worden dan zal dat voor mij de eerste keer als gemeenteraadslid zijn en ik kijk ernaar uit om daarvan te leren, maar ook mijn kennis en ideen bij te dragen. Mijn persoonlijke ambities zijn om te werken aan de leefkwaliteit van Oegstgeest die betaalbaar blijft voor iedereen en waarin onze inwoners de beste kwaliteit van diensten heeft die nodig zijn.

Contact: mail Nico

Kees Burger (Raadslid)

Mijn naam is Kees Burger, wonend in Oranje Nassau, ik woon sinds begin jaren ’90 in Oegstgeest en dat met veel plezier. Ik heb politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd in Leiden en Louvain-la-Neuve en ben als ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken.

Ik heb mij vier jaar geleden kandidaat gesteld op de lijst van PrO voor de Gemeenteraad omdat ik dacht dat ik mijn inmiddels langdurige ervaring op andere bestuurslagen (zowel nationaal als Europees) zou kunnen inzetten op gemeentelijk niveau, met name ook tegen de achtergrond dat het gemeentelijke niveau steeds belangrijker wordt in ons politiek bestel.
Ik ben nu sinds 2014 lid van de PrO fractie als pl.v. Commissielid actief in de Commissie ruimte en woordvoerder op economische onderwerpen en o.m. De omgevingswet.

Ik wil mij ook de komende vier jaar inzetten voor een goed bestuur van onze gemeente, dat wil zeggen een dienstbare overheid die streeft naar een inclusieve samenleving in goed nabuurschap met de omliggende gemeenten. Politiek is een kwestie van keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Besluitvorming moet plaatsvinden op basis van een zorgvuldige afweging die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Mocht nu de indruk zijn gewekt dat politiek het enige is dat mij bezig houdt corrigeer ik dat beeld graag: ik lees graag en veel, ben een wielerliefhebber en ook zeer geïnteresseerd in contemporaine geschiedenis en dan met name de Eerste Wereldoorlog.

Contact: mail Kees

Steyn Burger (Commissielid)

Mijn naam is Steyn Burger, wonend in Oranje Nassau, ben jurist in wording met specialisatie jeugdrecht. De afgelopen jaren ben ik bestuursvoorzitter van Museumnacht Leiden geweest en bestuurslid van de Leidse studentondernemersvereniging Lugus. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hockey met coachen en training geven.

Lange tijd heb ik getwijfeld over de beste manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan PrO. Centraal staat namelijk niet mijn ambitie om het gemeenteraadslidschap te bekleden, maar de wens om bij te dragen aan een sterke brede progressieve partij in Oegstgeest, omdat het belang daarvan steeds groter wordt met de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt. Mijn politiek drijfveren zijn vooral gebaseerd op de individualisering in de samenleving en vergroting in situatieverschillen tussen rijk en arm. Deze stellen ons voor grote uitdagingen onze jeugd te beschermen tegen deze problemen en met elkaar de oplossing te vinden.

Door een terugtrekkende rijksoverheid met een verregaande decentralisatie van zorgtaken, wordt de rol van de gemeentes steeds belangrijker. Men moet hierdoor op het lokaal niveau een fundamentele keuze maken. Mijn ambities voor de komende jaren is te kiezen voor een gemeente die fungeert als partner in je leven en schakelt met burgers welke behoeftes erin iedere fase zijn om een goede solidaire samenleving mogelijk te maken. Mijns inziens is echte vrijheid voor eenieder nu niet gegarandeerd, maar hoort dat wel te zijn.

Ik hoop dat mijn inspanningen voor Progressief Oegstgeest (met GroenLinks/PvdA) dat mede mogelijk kunnen maken!

Contact: mail Steyn