Team PrO

Team PrO

Onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

1. Melanie van Driel

Mijn naam is Melanie van Driel, wonend in de Bloemenbuurt, lijsttrekker van Progressief Oegstgeest. Wat ontzettend leuk dat ik jullie vanaf hier mag toespreken.

Duurzaamheid is voor mij in de breedste zin van het woord de drijvende motivatie achter mijn politieke activiteiten. Ik heb me altijd hard gemaakt voor het beschermen van bestaande natuur(-gebieden), dierenwelzijn en natuurcompensatie.
Zeven jaar geleden meldde ik mezelf aan als lid van GroenLinks en daar heb ik geen dag spijt van gehad. Binnen Progressief Oegstgeest voel ik mij helemaal thuis. Niet alleen is de partij sociaal, gericht op de inwoners van het dorp en hun behoeften, het is ook de partij in Oegstgeest die staat voor duurzaamheid.
Een groene gemeente heeft vele voordelen. Het zorgt voor een rustige omgeving waar jong en oud van kunnen genieten. Duurzaamheid betekent ook dat we actief inzetten op de transitie naar duurzame energie en zorgen dat we als gemeente zo weinig mogelijk onnodig restafval produceren. Als we de luchtkwaliteit van onze leefomgeving hoog willen houden en ook voor volgende generaties het leefklimaat van de Gemeente Oegstgeest zoals men dat gewend is hoog willen houden, moeten we daar actief beleid op voeren. Daarmee is het een noodzaak die we niet kunnen negeren.

Ik wil me de komende vier jaar voor deze, en vele, vele andere zaken inzetten binnen de gemeenteraad. Een stem op Progressief Oegstgeest is een stem op een team dat er zin in heeft, een team dat klaar is om verantwoordelijkheid te nemen en een team dat altijd zal zorgen dat de plannen van de gemeente sociaal, duurzaam en open worden gerealiseerd.

Stem Progressief, stem PrO!

Contact: mail Melanie

 

2. Ria Pasterkamp

Mijn naam is Ria Pasterkamp. Al vanaf maart 2006 ben ik lid van de PrO fractie, eerst als steunlid, vanaf november 2008 als raadslid. Al die tijd al houd ik mij met veel plezier vooral bezig met de sociale agenda, onderwijs en cultuur.

Mijn kernwoord is meedoen: zelf meedoen aan de samenleving, en ervoor zorgen dat iedereen dat kan op zijn en haar eigen manier.

Daarom zet ik mij in voor een open bestuur, zodat iedereen kan weten wat er omgaat, en mee kan doen in het bestuur van de gemeente. Dat kan via inspraak, maar bijvoorbeeld ook via een burgerinitiatief als LZLO, een wijkgesprek of een wijkbudget. Open bestuur betekent ook dat ik graag het dorp inga. Nodig mij vooral uit!

Open bestuur houdt niet op bij de gemeentegrens. Oegstgeest heeft de buren nodig, en de buren Oegstgeest. We delen immers de meeste kansen en opgaven. Op het gebied van de openbare gezondheidszorg en de jeugdhulp heb ik daarom een regionaal raadsoverleg opgezet.

Ik ben er bezorgd over dat in Oegstgeest steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Daarom ben ik zuinig op alle kansen voor ontmoeting. Ik blijf mij inzetten voor behoud en verbetering van de voorzieningen in ons dorp. Zo is op mijn voorstel de subsidie voor K&O tot dit jaar verlengd, en hebben wij samen met anderen ASC de kans gegeven te verhuizen naar hun prachtige nieuwe locatie, kan de Voscuijl worden vernieuwd en hebben we het zwembad open weten te houden.

Ons dorp heeft ouderen nodig. Daarom zet ik mij samen met LZLO in om in Overgeest betaalbare woningen te bouwen die geschikt zijn voor zorg aan huis. Daarom maak ik mij hard voor ondersteuning als dat nodig is, en goede voorlichting over wat er allemaal te regelen is. Bij die ondersteuning hoort ook een vanzelfsprekende tegemoetkoming in te hoogoplopende zorgkosten, en ondersteuning van mantelzorgers.

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats maak ik mij druk om het minimabeleid. Ik schaam mij, dat je met een minimuminkomen in Oegstgeest slechter af bent dan aan de andere kant van de Warmonderweg. Dat mag niet voortduren!

Al met al vind ik in bovenstaande inspiratie genoeg voor een nieuwe periode als raadslid. Ik kijk ernaar uit.

Contact: mail Ria

 

3. Menno Welling

Mijn naam is Menno Welling, woon met veel plezier op de grens van Oranje-Nassau en Oudenhof in Oegstgeest met mijn vrouw en twee kinderen. Na me eerst voor Progressief Oegstgeest ingezet te hebben voor de vluchtelingenopvang ben ik juni 2017 beëdigd als lid van de PrO steunfractie. Ik heb me zo de laatste driekwart jaar goed kunnen voorbereiden op het werk in de raad.

Al sinds mijn studies antropologie en archeologie in Leiden ben ik maatschappelijk betrokken. Ik sta positief in het leven maar ik kan mij kwaad maken over sociaal onrecht, in de wereld maar ook in mijn directe omgeving. Met lede ogen zie ik hoe mensen achtergesteld en zelfs uitgesloten worden in de Nederlandse samenleving, ook in Oegstgeest. Een gezonde samenleving vraagt ook daadwerkelijk om samen leven, niet om gescheiden werelden waarin ieder zich in zijn/haar eigen bubble beweegt. Ik wil mij inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst, geloof of sexualiteit, zich thuis voelt in Oegstgeest.

Daarnaast heb ik me de afgelopen maanden bezig gehouden met de duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Met raadslid Gerlof Kruidhof heb ik me hard gemaakt voor het zo snel mogelijk realiseren van de landelijke afvalreductiedoelen. Een concreet resultaat daarvan is dat we per 1 januari ook in Oegstgeest metaal en drankkartonnen bij het plastic kunnen inzamelen. Verder hebben we het laadpalenbeleid weer op de gemeentelijke agenda gezet. De benzine- en dieselauto gaan verdwijnen. Oegstgeest moet niet reactief naar proactief laadpalen gaan plaatsen.

Oegstgeest is nagenoeg uitgebouwd. Toch staan er de komende jaren nog twee grote bouwprojecten op stapel, Overgeest en Nieuw-Rijngeest Zuid. Ze kennen tot nu toe bestuurlijk een moeizame start. En dan zijn er nog twee lopende kleinere projecten: het oude ASC terrein en de woningen rond het Hofbrouckerpark. Beide projecten zijn terecht bron van onrust en zorg voor omwonenden. Wat ruimtelijke ordening betreft zijn mijn uitgangspunten altijd: maatschappelijk belang, behoorlijk bestuur en omgevingswaarde. Zo blijft Oegstgeest aangenamen wonen voor de hele Oegstgeester gemeenschap.

Contact: mail Menno

 

4. Nico Janssen

Mijn naam is Nico Janssen, wonend in Rijnfront en Nieuw-Rhijngeest, en sinds twee jaar woonachtig in Oegstgeest. Met mijn gezin ben ik na 20 jaar werkzaam geweest te zijn in diverse ontwikkelingslanden hier komen wonen en werkzaam in Den Haag bij SNV – Netherlands Development Organisation. Ik ben in mijn vrije tijd ook coach van het voetbalelftal van mijn zoon bij vvUDO en zit ook in de ouderraad van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden, waar onze kinderen naar school gaan. Daarnaast houd ik erg veel van klussen, koken en een goed boek lezen.

Ik heb mij, als lid van GroenLinks, kandidaat gesteld voor PrO omdat ik graag betrokken wil zijn bij het samen denken aan hoe we de kwaliteit van samenleven in de Oegstgeest op de beste manier kunnen garanderen, nu en in de toekomst. Daarbij denk ik vooral aan een duurzaam Oegstgeest dat voorop loopt in de transitie naar verantwoord gebruik van energie maar ook een sociaal Oegstgeest dat zorgt voor de zwakkeren en ouderen die hulpbehoevend zijn.

Als ik verkozen zou worden dan zal dat voor mij de eerste keer als gemeenteraadslid zijn en ik kijk ernaar uit om daarvan te leren, maar ook mijn kennis en ideen bij te dragen. Mijn persoonlijke ambities zijn om te werken aan de leefkwaliteit van Oegstgeest die betaalbaar blijft voor iedereen en waarin onze inwoners de beste kwaliteit van diensten heeft die nodig zijn.

Contact: mail Nico

 

5. Kees Burger

Mijn naam is Kees Burger, wonend in Oranje Nassau. Ik woon sinds begin jaren ’90 in Oegstgeest en dat met veel plezier. Ik heb politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd in Leiden en Louvain-la-Neuve en ben als ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken.

Ik heb mij vier jaar geleden kandidaat gesteld op de lijst van PrO voor de Gemeenteraad omdat ik dacht dat ik mijn inmiddels langdurige ervaring op andere bestuurslagen (zowel nationaal als Europees) zou kunnen inzetten op gemeentelijk niveau, met name ook tegen de achtergrond dat het gemeentelijke niveau steeds belangrijker wordt in ons politiek bestel.
Ik ben nu sinds 2014 lid van de PrO fractie als pl.v. Commissielid actief in de Commissie ruimte en woordvoerder op economische onderwerpen en o.m. De omgevingswet.

Ik wil mij ook de komende vier jaar inzetten voor een goed bestuur van onze gemeente, dat wil zeggen een dienstbare overheid die streeft naar een inclusieve samenleving in goed nabuurschap met de omliggende gemeenten. Politiek is een kwestie van keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Besluitvorming moet plaatsvinden op basis van een zorgvuldige afweging die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Mocht nu de indruk zijn gewekt dat politiek het enige is dat mij bezig houdt corrigeer ik dat beeld graag: ik lees graag en veel, ben een wielerliefhebber en ook zeer geïnteresseerd in contemporaine geschiedenis en dan met name de Eerste Wereldoorlog.

Contact: mail Kees

 

6. Ton Kohlbeck

Mijn naam is Ton Kohlbeck, wonend in Haaswijk, als 75 jarige ligt het niet zo voor de hand om je weer verkiesbaarheid stellen voor zoiets openbaars als de gemeenteraad. Zeker niet als het bijna een kwart eeuw geleden is dat je daar, als raadslid en wethouder, afscheid nam.

Wat is dan mijn motivatie om een hoge plaats op te lijst te accepteren?
Ik zie eigenlijk twee redenen:
Ik wil erop toezien dat de enorme schuldenlast, die de gemeente Oegstgeest door foute inschattingen aan het begin van deze eeuw heeft opgelopen, nu nog 50 miljoen, dat komt neer op twee duizend euro per inwoner(!) niet geforceerd over de ruggen van de huidige bewoners wordt ingelopen. En dat daarbij vooral een solidair oog zal zijn voor zwakkeren en ouderen.
Want ouderen, die als ze in de problemen zijn nu eenmaal minder mogelijkheden hebben hun positie te verstevigen, hebben de afgelopen raadsperiode ook nog een stevige organisatieklap gekregen. Om verschillende redenen hebben de drie Oegstgeester ouderenbonden hun plaatselijke activiteiten gestaakt. Dat betekent dat voor zeker duizend plaatsgenoten en gezinnen de belangenbehartiging op andere wijze moet worden veiliggesteld.
Hiervoor zal ik me via het gemeentebestuur sterk maken.
Als Oegstgeest tenminste PRO sterk maakt…..

Contact: mail Ton

 

7. Steyn Burger

Mijn naam is Steyn Burger, wonend in Oranje Nassau, ben jurist in wording met specialisatie jeugdrecht. De afgelopen jaren ben ik bestuursvoorzitter van Museumnacht Leiden geweest en bestuurslid van de Leidse studentondernemersvereniging Lugus. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hockey met coachen en training geven.

Lange tijd heb ik getwijfeld over de beste manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan PrO. Centraal staat namelijk niet mijn ambitie om het gemeenteraadslidschap te bekleden, maar de wens om bij te dragen aan een sterke brede progressieve partij in Oegstgeest, omdat het belang daarvan steeds groter wordt met de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt. Mijn politiek drijfveren zijn vooral gebaseerd op de individualisering in de samenleving en vergroting in situatieverschillen tussen rijk en arm. Deze stellen ons voor grote uitdagingen onze jeugd te beschermen tegen deze problemen en met elkaar de oplossing te vinden.

Door een terugtrekkende rijksoverheid met een verregaande decentralisatie van zorgtaken, wordt de rol van de gemeentes steeds belangrijker. Men moet hierdoor op het lokaal niveau een fundamentele keuze maken. Mijn ambities voor de komende jaren is te kiezen voor een gemeente die fungeert als partner in je leven en schakelt met burgers welke behoeftes erin iedere fase zijn om een goede solidaire samenleving mogelijk te maken. Mijns inziens is echte vrijheid voor eenieder nu niet gegarandeerd, maar hoort dat wel te zijn.

Ik hoop dat mijn inspanningen voor Progressief Oegstgeest (met GroenLinks/PvdA) dat mede mogelijk kunnen maken!

Contact: mail Steyn

 

8. Koen Lenferink

Mijn naam is Koen Lenferink, wonend in de Bloemenbuurt, ben student bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Al anderhalf jaar woon ik met veel plezier in het prachtige Oegstgeest. Ik word iedere ochtend wakker met uitzicht op het Irispark waar ik veel van de Oudenhofmolen kan genieten.

Ik heb een progressieve levensinstelling en zet mij graag in voor de samenleving waar ik deel van uitmaak. Mijn kandidaatstelling voor de lijst van Progressief Oegstgeest komt daar dan ook uit voort.

Ik wil er de komende jaren graag aan bijdragen dat Oegstgeest het geweldige dorp kan blijven om in te wonen, werken en recreëren en dat voor iedereen mogelijk te maken. Vooral dat laatste is voor mij van groot belang. Mede daarom zet ik mij graag in voor de PvdA in de Leidse Regio.

Contact: mail Koen

 

De volledige lijst:

 

LIJST 2018 Plek M/V
Melanie van Driel 1 v GL
Ria Pasterkamp 2 v PvdA
Menno Welling 3 m GL
Nico Janssen 4 m GL
Kees Burger 5 m PvdA
Ton Kohlbeck 6 m PvdA
Steyn Burger 7 m GL
Koen Lenferink 8 m PvdA
Mia de Beun 9 v On
Gerlof Kruidhof 10 m GL
Marja Brouwer 11 v GL
Remko Veenstra 12 m PvdA
Tet Hiltermann 13 v GL
Marie-Jetta den Otter 14 v GL
Geert Klaver 15 m PvdA
Aukje Meppelink 16 v On
Gerritjan van Oven 17 m PvdA
Mieke Verloren 18 v GL
Paul van der Zijden 19 m On
Saskia Rijghard 20 v GL
Maarten Haasnoot 21 m PvdA
Geert Neelen 22 m GL
Anke Polak 23 v PvdA
Thijs Breet 24 m GL
Jan Hermans 25 m PvdA
Willem van Bork 26 m PvdA
Marja Kraakman 27 v PvdA
Frans Los 28 m GL
René Seepers 29 m PvdA
Anton van Kempen 30 m PvdA
Ruud Koole 31 m PvdA
Tim van Tongeren 32 m PvdA