Progressief Oegstgeest

OMGEVINGSWET

 Naar verwachting zal binnen enkele jaren één samenhangende Omgevingswet in werking treden. Dit is de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving, die de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met minder maar overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen.

In dit kader is ook Oegstgeest verplicht een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen, waarin alle bestaande bestemmingsplannen en alle andere regelgeving op ruimtelijk gebied worden ondergebracht. Deze opgave vraagt om een goede en pro-actieve samenwerking met de regiogemeenten en allerlei andere belanghebbenden, zoals de provincie, het waterschap, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Een enorme operatie, die de komende tien jaar vorm krijgt en vergelijkbaar is met de stelselherziening die de afgelopen periode in het sociale domein heeft plaatsgevonden.

Progressief Oegstgeest:

  • spreekt zich uit voor een ambitieuze maar zorgvuldige incorporatie van de nieuwe omgevingswet in Oegstgeest.
  • wil dat de rechtspositie van inwoners van Oegstgeest voldoende gewaarborgd zijn. Termijnen om te reageren op voorgenomen activiteiten moeten voldoende ruim zijn (minimaal 6 weken).
  • vindt participatie van burgers en andere belanghebbenden van groot belang.
  • vindt dat bij de invulling van de omgevingswet een toets op een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving hoort met bescherming van natuur, groen en het cultureel erfgoed in het woongebied.
  • wil dat bij beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijvigheid de consequenties voor de leefomgeving standaard moeten worden meegewogen.
  • bepleit dat Oegstgeest zich intensief inzet om de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast van de A44te beperken, onder andere door het plaatsen van geluidsschermen met zonnepanelen.
  • verlangt dat de gemeente Oegstgeest zich intensief verzet tegen de groeiende overlast van Schiphol.

 

Terug naar standpunten.