Progressief Oegstgeest

ENERGIE(TRANSITIE) / KLIMAAT

Er ligt een grote opgave voor ons: om klimaatsverandering te beperken, zoals afgesproken in Parijs, moet Oegstgeest in 2030 op een duurzame wijze 80% van haar eigen energie opwekken. Om dit te kunnen halen moeten we, in regionaal verband, een concreet plan opstellen over hoe we dat gaan bereiken: Hoe kunnen we energie opwekken en opslaan en op het verbruik besparen? De gemeente zal zich hier proactief op moeten stellen in het contact met de inwoners en met de buurgemeenten: samenwerken is effectiever én goedkoper.

Progressief Oegstgeest:

 • wil dat Oegstgeest een fossielvrije gemeente wordt. Daartoe stopt de gemeente (indirecte) investeringen in en/of subsidies voor fossiele brandstoffen en stoot (indirect) eigendom in fossiele industrie af, bankiert de gemeente bij een bank die niet in fossiele industrie investeert, en gaat de dialoog aan met pensioenfondsen die investeren in fossiele brandstoffen.
 • wil dat alle nieuwbouw energieneutraal wordt, door goede isolatie, zonnepanelen en/of warmtepompen. Nieuwbouw wordt niet langer op het aardgasnet aangesloten.
 • wil met bewoners van elke wijk in gesprek om gezamenlijk een plan opstellen voor energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte.
 • stelt vervolgens een warmtevisie op vergelijkbaar als ook in Leiden is gebeurd, waarin per wijk de mogelijkheden tot verduurzaming zijn geïnventariseerd.
 • hecht eraan dat Oegstgeest samen met de buurgemeenten afspraken met woningbouwcorporaties en andere verhuurders maakt over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet stijgen.
 • bepleit het aanstellen van een wijkambassadeur voor het bevorderen van een wijkgerichte aanpak voor goede informatie over energiebesparing, het geven van adviezen aan bewoners, het maken van energiescans en het stimuleren van collectieve acties.
 • wil bevorderen dat bedrijven en organisaties samenwerken om energie te besparen en te verduurzamen, bijvoorbeeld deuren dicht en led-verlichting.
 • wil ervoor zorgen dat openbare verlichting volledig wordt vervangen door led-verlichting. ondersteunt initiatieven van burgergroepen die alternatieve mogelijkheden van energieopwekking en –opslag zoeken, zoals een plan voor Poelgeest met warmtewinning uit de Klinkenbergerplas.
 • is tegen het aanleggen van nieuwe grootschalige warmtenetten en richt zich in eerste instantie op meer duurzame coöperatieve lokale productie.
 • wil meewerken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen, mits dat geen kosten of risico oplevert voor de gemeente. Ook mag parkgrond geen kostendrager worden.
 • maakt zich hard voor de plaatsing van brede geluidswallen voorzien van zonnepanelen langs de A44 waardoor we niet alleen energie opwekken maar ook het woonklimaat verbeteren.
 • wil dat de gemeente snel inzet op de plaatsing van meer laadpalen en daar innovatief beleid voor opstelt. Te denken valt aan het plaatsen van laadpunten in lantaarnpalen te beginnen in nieuwbouwwijken.
 • wil dat de gemeente met eigenaren en gebruikers van rijks- en gemeentelijke monumenten in gesprek gaat om te bezien of ook bij deze cultuurhistorisch waardevolle panden energiebesparing, dan wel -opwekking te verwezenlijken is.

 

Terug naar standpunten.