Commentaar Programmabegroting 2014-2017

Commentaar Programmabegroting 2014-2017

Fractievoorzitter Tim van Tongeren bekijkt de programmabegroting vanuit PrOgressief perspectief

Het is een stap vooruit, het huis moet op orde maar wel met aandacht voor sociale, lokale en duurzame thema’s:

Oegstgeest geeft om elkaar!

Een PrOgressief perspectief met kansen voor iedereen
Vz. Het is vandaag bijna een jaar geleden dat Obama werd herkozen tot president van de VS. Deze gebeurtenis viel samen  met het afscheid van het vorige college. We zullen ons dat  ongetwijfeld nog kunnen herinneren en meer zeg ik daar nu maar niet over. Binnen het vorige college was het bekende management-adagium “zonder wrijving geen glans” inmiddels zo vaak toegepast dat van enige glans geen sprake meer was. Het rapport van Public Profit sprak klare taal en was de aanleiding tot de breuk. PrO heeft toen tussen november en december samen met de VVD en LO een nieuwe coalitie en college gevormd, die we als PrO allebei koesteren, en waarvan we nu de eerste begroting bespreken. En het is ook meteen de laatste met de raad in deze samenstelling en met deze voorzitter. Een goed moment dus, voor zowel reflectie en als voor een blik vooruit.

Vz. Als raadslid, als fractie kun je bij de bespreking van dit begrotingsvoorstel kiezen voor een comfortabele en relatief gemakkelijke positie door alleen maar te kijken naar wat er allemaal niet zou deugen aan deze begroting. Die kunst beheersen we in deze raad in hoge mate, als ik zo de lijst moties en amendementen bekijk. Een ware amendemotie-incontinentie is het weer. We maken het ons daarentegen moeilijker als we daar ook eens onze eigen werkwijze bij betrekken en ons zelf een spiegel voorhouden. PrO heeft dat bij haar voorbereiding ook gedaan wat bij een van mijn fractiegenoten tot de verzuchting leidde “wat hebben we de afgelopen jaren toch eigenlijk onze wethouders en onze ambtenaren allemaal aangedaan?”. Hebben we ze wel voldoende duidelijke kaders meegegeven, hebben we ons voldoende gerealiseerd hoe en met welke middelen onze ambities zouden kunnen worden waargemaakt? Ook hierover kunnen we al in het rapport van Public Profit de nodige kritische kanttekeningen terugvinden. Er is ook voor de raad ruimte voor verbetering, zullen we maar zeggen.

Welke kaders gaven we het huidige college mee?
1. Naast voortzetting uitvoering van het eerste coalitieprogramma waren dat
2. De financiën op orde
3. De bedrijfsvoering op orde en
4. Een voorstel over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest.
PrO vindt dat het nieuwe college op deze thema’s met haar ambtenaren een forse stap vooruit heeft gezet. Dat vinden wij als PrO nodig want wij willen dat iedereen in Oegstgeest  mee kan blijven doen. Wij zeggen dan ook dat wie het niet zelf kan een hand krijgt toegestoken. Aan de andere kant stellen wij dat wie een hand over heeft, die kan worden uitgestoken.
Vanuit dit perspectief hebben wij naar de Programmabegroting 2014-2017 gekeken.
Progressief Oegstgeest (PrO)  zet zich in voor een dorp met perspectief voor de toekomst. Daarom  zoeken wij sociale en duurzame oplossingen voor een gemeente waarin veiligheid, saamhorigheid en een prettige leefomgeving voorop staan met kansen voor iedereen. En wel zo effectief en efficiënt mogelijk.
Dus het huis moet op orde

PrO is gelukkig met de heldere scheiding die in het huishoudboekje is aangebracht tussen de grote bouwprojecten die nog in uitvoering zijn en de normale gemeentelijke huishouding. Het college heeft in de voorgestelde begroting een risicoreserve grondexploitatie opgenomen waardoor onverhoopte verliezen niet meer direct doorwerken in de andere verplichtingen van Oegstgeest. Hierdoor wordt de financiële positie robuuster en toekomstbestendiger. Voor iedereen die als gevolg van de slechte economische ontwikkelingen op een of andere manier van de gemeente afhankelijk zou kunnen worden is dit een geruststellende situatie.

PrO is ook positief over de voorstellen om het gemeentelijk apparaat te versterken.  Er is onacceptabel veel achterstallig onderhoud. Er zijn teveel, en ik zeg dit met nadruk, wettelijke taken die in aantal en omvang als gevolg van maatregelen vanuit Den Haag nog sterk zullen toenemen om dit nog langer te laten voortduren. PrO wil dat Oegstgeest serieus moet kunnen kiezen over haar toekomst maar dan zullen we in ieder geval over een krachtige bestuurlijke en ambtelijke organisatie moeten beschikken. Tijdens de voorlichtingsavond over de Kernorganisatie hebben we veel over de aanpak hiervan meegekregen maar de onderbouwing van de uitgaven kan wat ons betreft sterker.
Tegelijkertijd verzet PrO zich tegen de opvatting als zou de overheid vooral geldverslindend en in hoge mate overbodig zijn. Dat is de mening die alleen maatschappelijk geslaagden zich kunnen veroorloven. Zij die hebben doorgeleerd en menen dat het alleen of vooral door hun eigen inspanning is gelukt om succesvol te zijn. Slimheid is genetisch bepaald en doorzettingsvermogen wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale context waarin je bent opgegroeid. Zo’n context is niet voor iedereen, zelfs hier in Oegstgeest, vanzelfsprekend. De Participatiemaatschappij is voor ons niet hetzelfde als een schutting waarover de raad of het college problemen kan gooien en er niet meer naar omkijken. Die andere kant heeft ook behoefte aan sturing, rugdekking en soms gewoon middelen.

Voordat we besluiten om de gemeente minder middelen toe te wijzen om die vervolgens weer in te zetten voor vermindering van de OZB, willen wij met elkaar vaststellen welke taken we als gemeente wel en welke we niet meer willen/kunnen/hoeven oppakken en met welke kwaliteit. Doen we dat niet dan roepen we weer de situaties over ons af waartegen uitgerekend Public Profit ons zo voor heeft gewaarschuwd. Middelen en beleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bovendien moeten we niet vergeten dat als we hier niet op aansturen iedere mogelijke samenwerkingspartner al op voorhand voor de eer zal bedanken!  Samenwerking die voor PrO zo belangrijk is dat wij daarover graag de Oegstgeester bevolking in een referendum hun mening willen vragen.

Oegstgeest geeft om elkaar, dat verdient steun

Heeft PrO dan geen kritiek op de begrotingsvoorstellen? Kijken we eens goed naar het programma Sociale Infrastructuur dan valt op dat vooral gelet is op het houden wat je hebt, de uitgaven voor veiligheid nemen immers flink toe, terwijl sociale zaken, welzijn, zorg en de jeugd de kinderen van de rekening lijken. PrO pleit ervoor dat we de WMO-reserve in stand houden totdat de effecten van het rijksbeleid helder zijn. Tot nu toe ontbreekt iedere visie van Oegstgeest op de 3D-operatie. Het lijkt er nu op dat dit beleidsthema integraal wordt overgeheveld naar Holland/Rijnland waardoor Oegstgeest elke invloed kwijt is. In de raad komen we hier op terug. Hetzelfde geldt wat ons betreft voor de jeugd. Het voorstel om een derde van alle speeltoestellen te verwijderen vinden wij goedkoop. Waarom gaan we er niet toe over om buurtgenoten in staat te stellen speeltuintjes en speeltoestellen te adopteren?

PrO ziet kansen.
In Oegstgeest hebben we heel veel kracht, talent, inzet en creativiteit onder onze burgers. Dit hebben we al eerder gezien toen we in 2011 de Toekomstvisie 2020 “Oegstgeest in beweging”  opstelden. De afgelopen jaren is dat naar voren gekomen in het Dorpslab, de Civil Society Club, Vrij Groen, het Repair Cafe en tal van andere initiatieven.  PrO vindt dat we die initiatieven ruimte en goede ondersteuning moeten bieden. Wij maken ons sterk maken voor de oprichting van een “Cultuurfabriek” waarin de bibliotheek kan doorontwikkelen tot een kennisknooppunt met een uitgebreide informatievoorziening, sociale media en culturele voorzieningen zoals “K en O” en verschillende verenigingen.
Tegelijkertijd blijft PrO zich inzetten voor hen die ondersteuning nodig hebben, al dan niet in samenwerking met de beschikbare sociale netwerken.
Ook betrokkenheid met de wereld buiten Oegstgeest vinden wij belangrijk. Oegstgeest heeft, ook als Milleniumgemeente,  een lange geschiedenis met zending en ontwikkelingssamen- werking. Daarom komen wij met een voorstel voor een watertappunt i.s.m. Join the Pipe.
De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen

PrO heeft ook  het een en ander op te merken over wat het college met  duurzaamheid van plan is. Er wordt zegge en schrijven  € 2.050,- (ten opzichte van ongeveer € 40.000,- van dit jaar) meer voor uitgetrokken . Om het in een zeker perspectief te plaatsen vergelijken we dit met de € 100.000,- die het college voorstelt meer uit te geven ten opzichte van  € 1.4 mln voor dit jaar aan het thema veiligheid. Is Oegstgeest dan zoveel onveiliger geworden? Terwijl duurzaamheid bij uitstek van belang is voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dit kan en moet prominenter in beeld komen. Het gebruik van giftige chemicaliën bij het groenbeheer moet stoppen! Het lidmaatschap van CROS, de belangenbehartigers tegen het toenemende vliegtuiglawaai, mag wat PrO betreft worden gecontinueerd. De uitvoering van de Fietsbalans brengen we weer onder de aandacht van het college. Maar ook hier kunnen we gelukkig weer wijzen op enkele initiatieven vanuit de burgers zelf die onze steun verdienen. Het Repair cafe en de oplaadpalen voor elektrisch aangedreven auto’s  zijn hiervan  enkele voorbeelden.
Kortom, een begroting die een sterke verbetering ten opzichte van de vorige jaren te zien geeft maar er valt nog echt wel het een en ander aan te sleutelen. Dat pakt PrO graag op!

Namens de fractie van PrO,
Tim van Tongeren, fractievoorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.